fbpx
News Update

คลอดแผนพัฒนา “คุ้งบางกะเจ้า” สู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี ตามที่ อพท. เสนอ เน้นสร้างการมีส่วนร่วม และการความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ หวังใช้กลไกการท่องเที่ยวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561  

 

dr sumeth

มี ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่ อพท. นำเสนอประกอบด้วย แนวทาง คือ

 

  • สร้างความรู้และความเข้าใจของชุมชนท้องถิ่น
  • สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
  • ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
  • ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้กลไกบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
  • การช่วยสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

“ ปัจจุบันคุ้งบางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว สิ่งที่ อพท. จะเข้าไปดำเนินการคือการนำองค์ความรู้ที่ อพท. มีอยู่ไปพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการฐานทรัพยากร ทุนทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่นั้นให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน ที่สำคัญคือเรื่องของการร่วมรับผลประโยชน์ที่ทุกชุมชนในคุ้งบางกะเจ้าต้องได้รับร่วมกันอย่างทั่วถึง ”

 

ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินงานใน 5 แนวทางดังกล่าว เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามโครงการ “OUR  Khung Bang Kachao” ระยะ 5 ปี  ซึ่ง อพท. จะต้องลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ตามเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC  จัดทำกลไกการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกระดับ  จัดทำข้อตกลงร่วมกันให้กับชุมชน ในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  สร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความรัก ความเป็นเจ้าของ หวงแหนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  เป้าหมายสุดท้ายคือผลจากการดำเนินงาน ชุมชนต้องมีความสุขจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

thweepong
นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ  รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ อพท.

 

อย่างไรก็ตาม การทำงานของ อพท. เรามุ่งนำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ อพท. พัฒนาขึ้นมาจากเกณฑ์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ไปมอบให้ท้องถิ่นและชุมชน

 

ตามเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับแนวนโยบายของรัฐบาล ด้านความสะดวก  สะอาด  ปลอดภัย  และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งภายหลังที่ประชุมเห็นชอบแผนดำเนินงานแล้วนั้น อพท. จะเริ่มดำเนินงานต่อไป

error: Content is protected !!