fbpx
News update

ระวัง! “บัตรประชาชนและข้อมูล” ถูกนำไปจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนประชาชนระวังพวกขี้ฉ้อ นำบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลในบัตรฯ สวมรอยจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคลโดยไม่รู้ตัว หรือนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย หลังมีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคล แต่มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด

พร้อมย้ำ!!! บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรฯ ของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า ไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด เพื่อประกอบกิจการประเภทต่างๆ นั้น กรมฯ ขอเตือนประชาชนในการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรฯ มอบให้แก่ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ในกิจธุระต่างๆ ให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ควรที่จะทราบเหตุผลการนำบัตรฯ ไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และได้รับความเดือดร้อนได้ในภายหลัง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำชับนายทะเบียน ที่พิจารณาการจดทะเบียนนิติบุคคล ให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนด้วยความรอบคอบ หากเกิดข้อสงสัย ให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ มายืนยันตัวตน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก.พาณิชย์

หากท่านใดสงสัย หรือกังวลว่าตนเองจะถูกหลอกลวง ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคล หรือนายหน้ามาขอบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลบัตรฯ ไป หรือได้รับความเดือดร้อน จากกรณีดังกล่าว ให้รีบติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน

และขอเตือน !!! ประชาชนให้ระวังผู้ไม่หวังดี ลวงนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรฯ ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย เนื่องจากกลุ่มบุคคลฯ ดังกล่าว มักจะใช้ข้ออ้างในการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรฯ ไปเพื่อร่วมกิจกรรม เพื่อสังคมต่างๆ หรือเพื่อการสาธารณกุศลอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ”

“นอกจากนี้ ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ฯลฯ ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลในบัตรฯ ของผู้อื่นมายื่นจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งนี้ การลงลายมือชื่อรับรอง โดยไม่ตรวจสอบ หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง อาจเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!