fbpx
News update

จับตา! สินค้า”ขึ้นราคา-ปรับสูตร-ลดปริมาณ”

จากที่มีประเด็นข่าวการขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทางอ้อมด้วยการลดปริมาณและขนาดบรรจุภัณฑ์แต่จำหน่ายในราคาเดิมนั้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าขณะนี้ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จำหน่ายในราคาคงเดิม โดยมีผู้ผลิตสินค้าบางรายการที่มีการปรับลดขนาดบรรจุและได้ลดราคาลงตามสัดส่วนขนาดบรรจุที่ลดลงด้วย

แต่พบว่ามีเพียงสินค้า 2 ชนิด ได้แก่ ครีมอาบน้ำ ตราโพรเทคส์ และน้ำยาซักฟอกบรีส เอ็กเซล ที่มีการปรับขนาดบรรจุลดลงแต่ราคาจำหน่ายคงเดิม แต่เป็นเพราะได้ลดราคาจำหน่ายลงมาก่อนแล้ว

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ครีมอาบน้ำ ตราโพรเทคส์ ขนาดบรรจุเดิม 500 มล. ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำที่ กรมการค้าภายในพิจารณาตามข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตได้แจ้ง (ตั้งแต่ปี 2557) กำหนดที่ 184 บาท แต่มีการลดราคาจำหน่ายปลีกเหลือ 165 บาท ปัจจุบันเลิกผลิตขนาดนี้แล้ว

โดยตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 บริษัทได้ปรับลดขนาดบรรจุเหลือ 450 มล. (เปลี่ยนกลิ่น) ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำอยู่ที่ 165 บาท ราคาจำหน่ายในห้างค้าปลีก 165 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมและไม่สูงกว่าราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ

น้ำยาซักฟอก ตรา บรีส เอ็กเซล ขนาดบรรจุเดิม 800 มล. ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ (ตั้งแต่ปี 2557) กำหนดที่ 85 บาท จำหน่ายในห้างค้าปลีก 79 บาท (ปัจจุบันเลิกผลิตแล้ว) และตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ปรับลดขนาดบรรจุลดลงเหลือ 750 มล. ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำ 80 บาท ราคาจำหน่ายในห้างค้าปลีกเท่าเดิม 79 บาท

กรณีนี้อาจเป็นการปรับราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณที่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังไม่สูงกว่าราคาปลีกแนะนำ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน

“ในส่วนของการกำกับดูแลราคาสินค้า กรมการค้าภายในมีนโยบายการกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยกำหนดให้สินค้าต้องมีปริมาณเพียงพอ มีการกระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ไม่มีการผูกขาด ราคาต้องเป็นธรรมและเหมาะสมมีการกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทาง (ราคาโรงงาน) กลางทาง (ราคาขายส่ง) และปลายทาง (ราคาขายปลีก) เพื่อให้ราคาจำหน่ายสินค้าสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลสมควร”

มีการกำหนดสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 47 รายการ จำแนกเป็น 42 สินค้า 5 บริการ เช่น น้ำตาลทราย น้ำมันพืช นมผง นมสด ผงซักฟอก ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

ซึ่งจะมีมาตรการทางกฎหมายของแต่ละสินค้าตามความเหมาะสม

ในส่วนของผงซักฟอก (ไม่รวมน้ำยาซักฟอก) มีมาตรการให้แจ้งราคาก่อนการเปลี่ยนแปลง 15 วัน โดยราคาจะต้องลดตามสัดส่วน ขนาดบรรจุที่ลดลง ราคาต่อหน่วยเท่าเดิม

ยกเว้นกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับสูตร ซึ่งทำให้ต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป และนอกจากนี้ยังมีการกำหนดสินค้าที่ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดอีก 163 รายการ สำหรับสินค้าที่ติดตามดูแลแต่ไม่เป็นสินค้าควบคุม เช่น น้ำยาซักฟอก ครีมอาบน้ำ จะใช้มาตรการบริหาร โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาหรือปรับลดขนาดบรรจุให้กรมการค้าภายในทราบก่อนดำเนินการ

เรียกผู้ประกอบการหารือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายใน ได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายรายใหญ่ จำนวน 7 ราย และห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ จำนวน 4 ราย มาประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะการปรับลดขนาดบรรจุ ราคาต้องปรับลดลงตามสัดส่วนปริมาณที่ลดลง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หากพบว่าผู้ประกอบการจงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควร จะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

error: Content is protected !!