fbpx
News Update

กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

กลยุทธ์พิชิตใจลูกน้อง มีความสำคัญมาก สำหรับการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ที่ประกอบไปด้วยความหลากหลาย โดยเฉพาะองค์กรในปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ทำให้แต่ละองค์กรมีความเป็นสากลมากขึ้น มีความแตกต่างของบุคคลในองค์กรทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และอายุ

จากความแตกต่างดังกล่าวนั่นเอง ที่ทำให้แต่ละองค์กรต้องมีระบบการจัดการที่ดีในการปกครองและการอยู่ร่วมกัน เช่นระบบอาวุโส หรือ ระบบคุณธรรมหรือระบบต่างๆ เพื่อให้การทำงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์กร

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปแนะนำกลยุทธ์พิชิตใจลูกน้องยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นด้วยเทคนิคการให้ 5 ประการ

  1. การให้โอกาส การให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพราะหากเราไม่ให้โอกาสคน เราจะไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของบุคคลผู้นั้นได้เลย โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงต่างทั้งทางด้านเทคโนโลยี ระบบ ทำให้ลูกน้องกล้าคิด ลองทำมากขึ้น
  2. การให้ใจ การให้ใจกับลูกน้องด้วยการร่วมหัวจมท้าย ไปใหนไปกันทำใหนทำกัน เป็นสิ่งสำคัญอันจะนำมาซึ่งความเคารพจากผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้ร่วมงาน พร้อมเคียงข้างและปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกต้องมีเหตุและผล
  3. การให้อภัย ในการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ ต้องพร้อมจะให้อภัยในความผิดพลาดตลอดจนหาแนวทางป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง ชี้แนะหาแนวทางที่ถูกต้องในการทำงานให้แก่เขา อันจะก่อให้เกิดผลดีในการปฎิบัติหน้าที่และภาพรวมที่ดีขององค์กรต่อไป
  4. การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองในที่ทำงาน เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความเป็นกันเองกับลูกน้อง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้น เพราะ งานทุกงานท่ามกลางยุคเปลี่ยนผ่านย่อมมีความกดดัน

เราควรเสร้างบรรยากาศในการทำงานให้อบอุ่น พร้อมให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่ดีที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกน้องเข้าถึงได้ง่าย

          5.การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน การให้โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผู้ให้จะได้รับคืนมา การคิดถึงผู้รับมากกว่าผู้ให้ก่อนเสมอ การให้แบบนี้จะเป็นการแสดงตัวตนและภาวะการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลขององค์กรนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

กลยุทธ์ หรือ แนวทางปฎิบัติในการพิชิตใจลูกน้องที่กล่าวมานั้น เพียงเปิดใจรับความแตกต่างตอบสนองทุกการเปลี่ยนแปลง โดยไม่เอาความชอบส่วนตัวมาเป็นบรรทัดฐานในการชี้วัดคุณค่าของคนคน เท่านี้ลูกน้องก็น่าจะให้ความร่วมมือในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างไม่ยากและบรรลุผลสำเร็จต่อไป

 

 

 

error: Content is protected !!