fbpx
Breaking News

โอกิลวี่หนุนสมาคมโฆษณา ร่วมปั้นนักสื่อสารยุคดิจิทัล

onlinenewstime.com : โอกิลวี่ ประเทศไทย  สนับสนุนโครงการจัดทำ หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ด้านการทำงานโฆษณา และสื่อสารการตลาดอย่างมืออาชีพ ภายใต้บริบทการผลิตโฆษณาที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และคำนึงถึงผลกระทบของโฆษณา ที่ส่งผลต่อสังคม ให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ

สถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการสอน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ เป็นการเสริมประสบการณ์ และเตรียมคนรุ่นใหม่ ให้พร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง ด้วยความรับผิดชอบและสร้างสรรค์

โอกิลวี่ ประเทศไทย ได้จัดทำวีดิโอสั้น ในหัวข้อ “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล” ครอบคลุม 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างฐานข้อมูลบุคลิกภาพ (Consumer Persona) การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อสร้างเส้นทางของผู้บริโภค (Consumer Journey)  และการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคมาใช้ในการวางแผนสื่อสารการตลาดและโฆษณาออนไลน์ โดยมี ศศิภาส์ มงคลนาวิน ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย เป็นผู้สอน

ศศิภาส์ มงคลนาวิน
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ บริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย ผู้สอน

โครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาชีพจากเอเจนซี่ชั้นนำของไทย และนักวิชาการจากคณะนิเทศศาสตร์จากสถาบันชั้นนำต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างสรรค์หลักสูตร เพื่อเผยแพร่ทางระบบ Thai MOOC* ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนได้ทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน และยังได้รับใบประกาศนียบัตร หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!