fbpx
Breaking News

แผนจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 3 ระยะ

www.onlinenewstime.com : นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้าง Trainer และครูฝึกต้นแบบด้าน Automation 

ปัจจุบันศูนย์ MARA ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะ ให้กับแรงงานในพื้นที่แล้วกว่า 6,200 คน สาขาที่เปิดฝึก เช่น ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI และการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้งแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไป 

ในอนาคตจะจัดตั้งศูนย์ MARA เพิ่มขึ้นในอีก 3 จังหวัด คือ ระยอง ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ โดยให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนการพัฒนากำลังคนรองรับด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ และอุตสาหกรรม 4.0 มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ 

ขณะที่การขับเคลื่อนศูนย์ MARA ได้จัดทำแผนดำเนินงาน 3 ระยะ ในระยะแรก ดำเนินการจัดตั้งคณะบริหาร จัดวางผังเครื่องจักรที่ทันสมัย กำหนดหลักสูตร ผลิตครูต้นแบบ ระยะที่ 2 ขยายเครือข่าย เน้นพัฒนากำลังคนด้านการปรับปรุง แก้ไข และการซ่อมบำรุง ระยะที่ 3 เน้นการพัฒนาคนด้านออกแบบ และประยุกต์ใช้ได้ โดยยึดหลักแรงงานต้องทำได้ ทำเก่ง ซ่อมได้ ดัดแปลงได้ และสามารถสร้างผลงานใหม่ได้ 

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวอีกว่า ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ได้นำหุ่นยนต์ มาใช้ในการผลิตมากยิ่งขึ้น รวมถึงระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ แรงงานจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด 

ดังนั้น ศูนย์ MARA จึงมีความสำคัญที่จะรองรับการพัฒนาทักษะให้กับแรงงานให้มีทักษะสูง เป็นแรงงานคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!