fbpx
Breaking News

เสวนา “WATS Forum 2019” แบ่งปันแนวคิด การพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

onlinenewstime.com : RISC จัดฟอรั่มยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ “WATS Forum 2019” ส่งต่อองค์ความรู้ ในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ผ่านมุมมองนักคิด นักวิจัยและนักวิชาการระดับโลก

เน้นการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก พร้อมกระตุ้นผู้ประกอบการด้านอสังหาฯ สถาปนิก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เห็นถึงความสำคัญของการวิจัย และการพัฒนางานสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC ภายใต้บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า ปัจจุบันนักคิด และนักวิจัยระดับโลก ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาวะเป็นอย่างมาก มีการพัฒนาแนวคิด และค้นคว้าองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ศูนย์ RISC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และต่อยอดความรู้จากนักคิด และนักวิชาการทั่วโลก ผ่านงานวิจัย งานสร้างสรรค์และพัฒนา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ ต่อสาธารณะ สำหรับการพัฒนาการใช้ชีวิต และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ของทุกสรรพสิ่งบนโลก หรือ For All Well-being

โดย RISC ได้จัดงาน “WATS Forum 2019” ซึ่งในปีนี้ ได้เชิญนักคิด นักวิชาการ และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT มาร่วมแบ่งปันความรู้ แนวคิดทั้งด้านการออกแบบ การสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลก ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

“WATS Forum 2019” ถือเป็นงานเสวนายิ่งใหญ่ประจำปี 2019 ในประเทศไทย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด งานเสวนานี้เกิดขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เพื่อเติมเต็มพันธกิจ การดำเนินงานขององค์กรคือ For All Well-being ที่ต้องการเห็น ความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนของทุกสรรพสิ่งบนโลก

MQDC มีแนวทางอย่างชัดเจน ในการนำความรู้และงานวิจัย ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย ให้เห็นความสำคัญของ “นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainnovation ในการนำนวัตกรรม มาส่งเสริมการออกแบบ และก่อสร้าง ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

“เจตนารมณ์ของการจัดงานเสวนา WATS Forum 2019 คือการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ และอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ จากนักวิชาการ นักคิดและนักวิจัยระดับโลก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนักคิดและนักวิชาการที่เชิญมา ล้วนมีความรู้ และมุมมองในการสร้าง Well–being อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านต่างๆ  

ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักคือ ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) สถาปัตยกรรม (Architecture) เทคโนโลยี (Technology) และความยั่งยืน (Sustainability) โดยสะท้อนองค์ประกอบ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน  เราตั้งใจให้ WATS Forum เป็นงานเสวนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นเวที ที่เรามุ่งหวังให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน (Well-being Sustainability Model) และเกิดการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!