fbpx
News update

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ร่วมสานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

Onlinenewstime.com : เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) สานต่อโครงการ Zero Waste by Reduce Reuse Recycle ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ล่าสุด บริษัทฯได้บริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้ภายในองค์กร โดยร่วมกับ C3Leng (ซีซาเล้ง) หน่วยงานผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น เพื่อจัดการขยะ รีไซเคิลพร้อมนำเข้าสู่ระบบการจัดการขยะที่ถูกต้อง และลดขยะตกค้าง ได้แก่ กระดาษ พลาสติก และอลูมิเนียม จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น มอบให้ ซีซาเล้ง นำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นวัตถุดิบทดแทน

เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม เพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

error: Content is protected !!