fbpx
Breaking News

เปิดอบรมการใช้ประโยชน์ “กัญชาในการแพทย์” ครั้งแรกของไทย

www.onlinenewstime.com : กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จัดอบรมการใช้ประโยชน์จากกัญชาในตำรายาไทยครั้งแรกของประเทศ เพื่อกระจายไปอบรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 27 พฤษภาคมนี้

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงการจัดอบรมวิทยากรครู ก. หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยให้สามารถนำกัญชาและกระท่อม มาใช้เสพเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถยื่นขออนุญาตมีส่วนร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียน การสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ ได้นั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยต่อผู้ป่วย

ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นวิทยากรครู ก. จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้น เมื่อมีการอบรมเสร็จแล้ว บุคลากรทั้ง 150 คนนี้ จะกลับไปทำหน้าที่วิทยากรอบรมความรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านในพื้นที่ตนเอง ซึ่งจะมีการจัดอบรมพร้อมกัน 13 จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

อย่างไรตาม การจัดอบรมที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ และสภาการแพทย์แผนไทยแล้ว ดังนั้นผู้ที่เข้ารับการอบรมที่เขตสุขภาพเป็นเจ้าภาพจัด จะได้รับใบรับรองการผ่านอบรม ที่สามารถนำไปยื่นขึ้นทะเบียนผู้ไข้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ทันที

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!