fbpx
News update

เปิดสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง เอ็กซอนโมบิลฯและบางจาก สำหรับการซื้อขายหุ้นบมจ.เอสโซ่ ธุรกรรมการซื้อขายจะเป็นผลสำเร็จในช่วงครึ่งหลังปี 2566

Onlinenewstime.com : เปิดข้อมูล การซื้อขายหุ้นระหว่างเอสโซ่ และบางจาก จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการซื้อขายหุ้นบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอเชีย โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี (“เอ็กซอนโมบิล”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 65.99 (“หุ้นที่ซื้อขาย”) ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เอ็กซอนโมบิลได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บางจากฯ”) เพื่อขายหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมดที่เอ็กซอนโมบิลถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่บางจากฯ

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) โดยการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้จะไม่รวมการได้ไปซึ่งธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูปภายใต้ตรา ExxonMobil และ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม – Original Equipment Manufacturer) (ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป) และธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์ภายใต้ตรา ExxonMobil (ธุรกิจการตลาดเคมีภัณฑ์)

โดยเอ็กซอนโมบิลได้ระบุว่าเอ็กซอนโมบิลตั้งใจที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทย ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เช่น กระทรวงพลังงาน และ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า โดยเอ็กซอนโมบิลคาดว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะเป็นผลสำเร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

อย่างไรก็ตามการดำเนินการให้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จอาจใช้ระยะเวลาถึง 12 เดือน เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุม (Change in Control) เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น จะส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License Agreement) มายังบริษัทฯ โดยให้การเลิกสัญญามีผลในวันที่เป็นผลสำเร็จตามสัญญาซื้อขายหุ้น และจะทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแบบไม่เป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Transitional Trademark License Agreement) กับบริษัทฯ ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่เป็นผลสำเร็จ

ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ตรา “ESSO” และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ได้อย่างจำกัดสำหรับธุรกิจการตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง (ซึ่งรวมถึง โปรแกรมการตลาดสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel marketing programs) loyalty programs บัตรเครดิต (card programs))

เพื่ออำนวยความสะดวกในการที่บริษัทฯ จะเปลี่ยนไปใช้ตราใหม่หลังจากวันที่เป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าหลังจากการบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้ามีผลบังคับในวันที่เป็นผลสำ เร็จ บริษัทฯ จะไม่สามารถใช้ตราและเครื่องหมายการค้าใดๆ ของเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่นได้ และการใช้ตรา “ESSO” หลังจากวันที่เป็นผลสำเร็จจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าแบบไม่เป็น ผู้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive Transitional Trademark License Agreement)

หากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ บางจากฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แทนเอ็กซอนโมบิล โดยเข้าถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวนร้อยละ 65.99 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้บางจากฯ จะมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ บางจากฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนี้ที่ https://www.set.or.th/th/home ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

……………………………………………………………..

(นางอังสนา พิเรนทร)

error: Content is protected !!