fbpx
News update

อว. คุม “กัญชาหรือกัญชง” ในสถาบันศึกษา ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด

Onlinenewstime.com : ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้

ดังนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ กัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงให้เหมาะสม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยเคร่งครัด

ข้อ ๒ ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงาน ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุตมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการ นันทนาการใด ๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย

ข้อ ๓ ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและ ในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กํากับควบคุมร้านค้าที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้งดจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง และห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของ กระทรวง นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเด็ดขาด

ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและ ในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่ เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชน หรือชุมชนที่อยู่หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจาก อันตรายของกัญชาหรือกัญชง

ข้อ ๕ การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด และการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้การกํากับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ

ข้อ ๖ นอกจากแนวทางที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้า ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม อาจออกมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่ อาจจะเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

error: Content is protected !!