fbpx
News update

อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

Onlinenewstime.com : นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวถึงการทำงานของ อพท. ว่า ได้เน้นหลักการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยปฏิบัติงานด้วยการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด

พร้อมกับส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วน เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนแผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

01อพท. สนับสนุนการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน

หลักการบริหารจัดการในองค์กร ยังได้จัดให้มีจัดให้มีมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินการงานของ อพท. ทั้งภายในและภายนอก

ตลอดจนกลไกการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน เคารพและไม่เพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

อีกทั้งยังจัดมีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการร้องเรียนจากการ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

error: Content is protected !!