fbpx
Breaking News

หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1

onlinenewstime.com : ดีป้าเปิดหลักสูตรอบรม  “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารไทย ได้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านการเกษตรสมัยใหม่ ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ที่ทันสมัยครบทุกมิติ

รวมถึงการบริหารจัดการ ผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างแท้จริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของประเทศ จากภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ท่าน พร้อมศึกษาดูงาน เพื่อการสร้างเครือข่าย และการถอดแบบเรียนรู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 10 องค์กรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า การเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อเศรษฐกิจไทย นวัตกรรมเกษตร จะมีบทบาทมากขึ้น โดยจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจะส่งเสริมให้ประเทศไทย ยังคงเป็นฐานการผลิตสำคัญ ของผลิตผลทางการเกษตรของโลกต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ที่จะเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อม สำหรับการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองค์กร กำลังคนให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ากับองค์กรและการผลิต

จึงได้จัดหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” (Chief of Digital Agro Business) รุ่นที่ 1  ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพล ในการขับเคลื่อนของประเทศชาติ ได้มีองค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัย ด้านนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ ที่ทันสมัย

พัฒนาเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาช่วยในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผล และผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค โดยใช้การตลาดนำการผลิต รวมทั้งสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศชาติ

เนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการเกษตรสมัยใหม่ในมิติต่างๆ เช่น IoT, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Drone, Big Data Management, Blockchain เป็นต้น

รวมถึงความรู้ทางการบริหารจัดการ และการตลาด ที่จะมีผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการนโยบาย และแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร เพื่อเป็นเครือข่าย ในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ

ดังนั้นผู้บริหาร ที่ผ่านการศึกษา จากโครงการหลักสูตรนี้ จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมัครเข้าร่วมหลักสูตรอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ การกำหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญคือ

  • The First Digital Agro Business Program in Thailand
  • ครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรที่มีความทันสมัยทุกมิติ เช่น Iot, Robot, AI, Drone, Cloud, AR & VR, Blockchain เป็นต้น
  • ศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศกว่า 10 องค์กร
  • ศึกษาดูงาน Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity
  • ศึกษาดูงาน Anuga 2019 : Worldwide Leading Trade Fair for Food and Beverages และ Smart Farm ณ เมืองโคโลญจน์ และนครแฟรงค์เฟิร์ต
  • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 50 ท่าน
  • หลักสูตร 4 เดือน ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ถึง 16 พฤศจิกายน (26 วัน)

“เชื่อว่าผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปบริหารจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทย และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยนวัตกรรมการเกษตรที่ทันสมัย และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป”

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หรือคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่ เวปไซต์ อีเมล์  cda1@depa.or.th และประสานงานหลักสูตรฯได้ที่ คุณวรฉัตร โทร : 089 2030183 คุณชัยวัฒน์ โทร : 083 1166581 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!