fbpx
News update

สวนดุสิตโพลเผยคน กทม.กว่า 96% หนุนบริการเรียกมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปฯ ถูกกฎหมาย

Onlinenewstime.com : จากที่กรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้การบริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นในหัวข้อประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน โดยสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ทั้งที่เคยใช้บริการ แอปเรียกรถและผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 607 คน (สำรวจภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

การให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันในปัจจุบัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น ร้อยละ 63.10 รองลงมาคือ สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้ ร้อยละ 60.96

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยหากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย สูงถึงร้อยละ 96.54 ผู้ให้บริการจะเป็นใครก็ได้ เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่ม (วินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองและบุคคลทั่วไป ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันป้ายดำ) สามารถให้บริการได้อย่างเสรี ร้อยละ 81.39

สิ่งที่คาดหวังต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน คือ การพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ ร้อยละ 55.68 

โดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ ร้อยละ 63.43 รองลงมาคือ กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร ร้อยละ 62.11

จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า “แอปเรียกรถ” เป็นอีกบริการหนึ่ง ที่คนเมืองหันมาสนใจใช้บริการมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวก และตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว

หากจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากต้องเน้นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือประโยชน์ของประชาชนในฐานะผู้โดยสาร และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์ เพื่อนำมาพิจารณารอบด้านด้วยความเป็นธรรม

รายละเอียดผลการสำรวจประชาชนคิดอย่างไร กับ บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันในปัจจุบัน

อันดับ 1เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน บริการหลากหลายมากขึ้น63.10%
อันดับ 2สะดวกสบาย สามารถเรียกใช้บริการจากที่ไหนหรือเวลาไหนก็ได้60.96%
อันดับ 3เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป54.70%
อันดับ 4มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ตรวจสอบติดตามการเดินทางได้42.67%
อันดับ 5มีความโปร่งใส ทราบราคาค่าบริการล่วงหน้า40.03%
2. ความคิดเห็น กรณี หากกรมการขนส่งทางบกจะมีการจัดระเบียบให้บริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันสามารถดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมาย

เห็นด้วย 96.54              ไม่เห็นด้วย 3.46

3. ประชาชนคิดว่าผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน ควรเป็นกลุ่มใด
อันดับ 1เป็นใครก็ได้/เปิดโอกาสให้ทั้ง 2 กลุ่มสามารถให้บริการได้อย่างเสรี81.39%
อันดับ 2คนขับวินรถมอเตอร์ไซค์ (ป้ายเหลือง) เท่านั้น10.21%
อันดับ 3บุคคลทั่วไปที่มีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) เท่านั้น8.40%
4. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบริการรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชัน
อันดับ 1มีการพัฒนา ปรับปรุงบริการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง61.29%
อันดับ 2มีจำนวนคนขับให้บริการเพียงพอกับความต้องการ55.68%
อันดับ 3มีประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองผู้โดยสาร50.58%
อันดับ 4มีระบบประเมินผลการให้บริการของคนขับ เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการ48.43%
อันดับ 5มี Call Center หรือเจ้าหน้าที่ดูแล ให้คำปรึกษาตลอดเวลา39.54%
5. สิ่งที่อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี การจัดระเบียบบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่านแอปพลิเคชันให้ถูกกฎหมาย
อันดับ 1ออกกฎหมายคุ้มครองดูแลทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้บริการ63.43%
อันดับ 2กวดขันเรื่องการขับขี่ปลอดภัย มีวินัย เคารพกฎจราจร62.11%
อันดับ 3มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน โปร่งใส ทันสมัย52.22%
อันดับ 4กำหนดอัตราค่าบริการที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม51.89%
อันดับ 5ให้ความสาคัญกับพฤติกรรม ความสุภาพ มารยาทของคนขับ49.75%

*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

error: Content is protected !!