fbpx
News update

สร้างบ้านปะการังเทียมสู่ธรรมชาติ

Onlinenewstime.com : ยงยุทธ สง่างาม ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งมอบปะการังเทียม ในโครงการอินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” เพื่อนำไปวางใต้ทะเลที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี  

ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรม ในการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล และส่งเสริมความเป็นอยู่ชุมชนท้องถิ่น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประมงและการท่องเที่ยว โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้า มาทำเป็นบ้านปะการังเทียม เพื่อทำเป็นแหล่งฟื้นฟูปะการังธรรมชาติให้มีมากขึ้น และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเล รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ครบวงจรตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสีย ด้วยการนำมาผลิตใหม่ เพื่อนำไปสู่สังคมและองค์กรที่ยั่งยืน

งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ตัวแทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุกฤต สตภูมินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล, วรพจน์ ทรัพย์เกิด (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ และวีระพันธุ์ ทองมาก (ขวาสุด) ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้รับมอบบ้านปะการัง จำนวน 105 แท่ง เพื่อนำไปวางใต้ทะเลที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยมี มาโนช หนองใหญ่
(ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกเมืองพัทยา และ สุธรรม เพ็ชรเกตุ (ซ้ายสุด) รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมงาน ณ ที่ทำการเทศบาล
เกาะล้าน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางบ้านปะการังจำนวน 110 แท่ง ณ เกาะมันนอก อ.แกลง จ.ระยอง

error: Content is protected !!