fbpx
News update

มุมมองกลุ่มธุรกิจ TCP ต่อการประชุม APEC 2022 และ APEC CEO Summit 2022

Onlinenewstime.com : นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เผยมุมมองจากการเข้าร่วมประชุม APEC CEO Summit 2022 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก และผู้ประกอบการไทยที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

APEC CEO Summit Thailand 2022 ที่ผ่านมาวันแรก ได้เห็นถึงมุมมองของผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรระดับโลก และผู้นำองค์กรของไทยในหลากหลายมิติ แต่ทุกมุมมองมีสิ่งที่คล้ายกันหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้ หนทางที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ระหว่างเขตเศรษฐกิจ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะต้องพัฒนาให้มากขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผมเชื่อมั่นว่าภาพผู้นำระดับโลกเดินทางมาประชุมร่วมกัน และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับประเทศ แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความพร้อมของไทยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และการลงทุนจากทุกประเทศ หลังจากผ่านวิกฤต  โควิด-19 ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีและเข้มแข็งขึ้นของประเทศไทย ภายใต้โมเดล BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลไทย

แนวทางที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อยกระดับและผลักดันให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และข้อตกลงความสัมพันธ์หุ้นส่วนดิจิทัล (DEPA) ให้เชื่อมโยงกันสู่ความร่วมมือที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคในอนาคต”

error: Content is protected !!