fbpx
Breaking News

มติศาลรัฐธรรมนูญ สูตรคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ขัดรธน.

08052019

onlinenewstime.com : ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่ามาตรา 128 พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้สส.จำนวน 150 คนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคหนึ่ง (2)ไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา91

โดยเห็นว่า มาตรา 128 มีหลักการเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณและคิดอัตราส่วนของส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อให้ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 150 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 วรรคหนึ่ง (2 ) บทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 91

แต่ก็เป็นเพียงการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ คิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้ครบตามจำนวนที่รับ 1 กำหนดโดยกำหนดวิธีการคำนวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คน

ดังที่ปรากฏรายละเอียดในมาตรา 128 (1) วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 91 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว

จึงวินิจฉัยว่ามาตรา 128 ของกฎหมายเลือกตั้งสส. ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา 91 จึงไม่มีปัญหาเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ


Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!