fbpx
News update

พาณิชย์’ เตรียมปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ หนุนใช้เทคโนโลยี-ดิจิทัล พลิกฟื้นธุรกิจ

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำยุคดิจิทัล ภายใต้กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ผลักดันผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีช่วยพลิกฟื้นธุรกิจ ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบในวงกว้าง ธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมองหาวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ผู้ประกอบการควรนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนการบริหารจัดการธุรกิจ โดยภาครัฐจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับการพัฒนาธุรกิจ (Step Up) ให้แก่ผู้ประกอบการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และให้คำปรึกษากับธุรกิจ

โดยบ่มเพาะเชิงลึก 5 ด้าน ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ในลักษณะเสริมสร้างองค์ความรู้ รายกลุ่ม (Group Coaching) และจัดให้มีที่ปรึกษาลงให้คำปรึกษาเป็นรายธุรกิจ (One-on-One Coaching) 

เพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Plan) ที่สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ระยะเวลากว่า 70 ชั่วโมง จำนวน 45 ราย

โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เราได้เชิญมาถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา อาทิ หัวข้อ Metaverse Marketing โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี, SMEs to Startup (SMEs Think Like Startup) โดย คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด,

Digital Business and Digital Disruption โดย คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด, Service and Customer Centric toward Digital Business โดย ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลีเกิล ไดรฟ์ จำกัด,

Digital Business Planning โดย คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชิปป๊อป จำกัด และ Growth Mindset and HR in Digital Era โดย คุณรณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด                   

เทคโนโลยีถือเป็นจุดเปลี่ยนในการทำธุรกิจของไทย เพราะหากยังใช้กลไกการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ใช้คนเป็นกลไกหลัก โอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจกลับมาคงทำได้ค่อนข้างยาก การปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถ และการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ เข้ามาเสริม จึงเป็นโจทย์สำคัญในการพลิกฟื้นธุรกิจ ให้อยู่รอดให้ได้ อธิบดีกล่าวสรุป

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร DBD-SPE แล้วจำนวน 577 ราย โดยสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 300 ล้านบาทต่อปี

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง https://forms.gle/YP73qgUZqT7Kaska6 หรือ www.dbd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5985 สายด่วน 1570

error: Content is protected !!