fbpx
Breaking News

พาณิชย์ เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการชุมชนให้เป็นมืออาชีพ

onlinenewstime.com : กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาผู้ประกอบการโอทอปชุมชน สู่ความเป็นมืออาชีพ เจาะกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอป 3 – 5 ดาว ต่อยอดความแข็งแกร่ง พร้อมจับกระแสสังคมสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์เอาใจตลาด

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปของไทย ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยเร่งดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดทุกระดับ อย่างยั่งยืน

รวมทั้งผลักดันให้ผลิตภัณฑ์โอทอป สามารถเข้าถึงการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพื่อตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิต ของคนรุ่นใหม่ เป็นการกระจายสินค้า/เพิ่มยอดขาย ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และสร้างความรู้จักสินค้ามากขึ้น”

“ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ต่อยอดการสร้างความเข้มแข็ง ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอป อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรม “พัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์” เป็นการพัฒนารูปแบบ และเสริมสร้างศักยภาพทางการตลาดรูปแบบใหม่ แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป 3 – 5 ดาว ส่งเสริมให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอปไทย สู่ตลาดสากล และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ เน้นนโยบายการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism Marketing) ใช้การตลาดนำการผลิต และผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด (Demand Driven)

สร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ รวมทั้ง กระจายผลิตภัณฑ์โอทอปที่ได้คัดสรรแล้ว ไปจำหน่ายยังสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อขยายตลาด กระตุ้นยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภค”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ ยังเน้นการสร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางการค้า ในรูปแบบคลัสเตอร์รายพื้นที่ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการส่งต่อเทคโนโลยี และกลุ่มลูกค้าระหว่างกัน เป็นการขยายตลาดให้กว้างขึ้น นอกจากนี้ จะสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และการจัดงานแสดงสินค้า (Event Marketing) เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้การเข้าสู่ช่องทางการตลาด ทั้งการเจรจาและการออกร้าน

ขณะเดียวกัน ได้มีการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า รวมถึงนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ และการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการตลาดออนไลน์ ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ อย่างยั่งยืน สอดรับกับกระแสบริโภคนิยม ที่คนรุ่นใหม่มักใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะการทำการประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภค ได้ใกล้ชิดมากขึ้น”

“การพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาด และวิถีชีวิตยุคใหม่ การสร้างโอกาสทางการตลาด ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเชื่อมโยง สู่วิถีชุมชนในแต่ละพื้นที่ การสร้างภาพลักษณ์สินค้า เพื่อกระตุ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ มีการสื่อสารทางการตลาด แบบครบวงจร สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ รับรู้ และพร้อมที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของไทย ไปใช้อุปโภค/บริโภคในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเกิดความภักดีต่อตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมที่จะกลับมาซื้อซ้ำ

ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขาย ผลิตภัณฑ์โอทอปโดยรวม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม สินค้าดีมีคุณภาพ ต้องได้รับโอกาสในการขยายตลาด และมีตลาดรองรับ รวมถึง ต้องมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างการจดจำ ซึ่งจะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับ และได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีจากผู้บริโภคด้วยเช่นกัน”

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!