fbpx
News update

ผลวิจัยเชิงสำรวจประสบการณ์จากไป”โรงพยาบาลรัฐ” มีปัญหาทุกข์ร้อนเรื่องอะไร

 

  • สำนักวิจัย SUPER POLL เผยโพลโรงพยาบาลรัฐบาลรัฐ
  • พบปัญหาในอันดับแรกๆคือ คนป่วยรอนาน, พูดจาไม่ดี, ห้องน้ำสกปรก, แพทย์ใส่ใจรักษาไม่เพียงพอ
  • ส่วน 3 อันดับแรกของโรงพยาบาลที่พึงพอใจ คือ ศิริราช, รามาธิบดี,  ราชวิถี, จุฬาลงกรณ์

คณะประเมินของมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัย SUPER POLL เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจโรงพยาบาลรัฐบาล ปัญหาทุกข์ร้อน เรื่องอะไร

จากการสอบถามประชาชนถึงประสบการณ์ใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบาลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานั้น พบสารพัดปัญหาทุกข์ของประชาชน

 

ร้อยละ 51.7 ระบุคนป่วยทั่วไป รอนาน

ร้อยละ 47.1 คนป่วยฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุ เช่น บาดเจ็บ ที่อวัยวะต่างๆ แต่ต้องรอนานกว่าจะได้รับการรักษา

ร้อยละ 34.9 ระบุ พยาบาล บุรุษพยาบาล พูดจาไม่ดี

ร้อยละ 29.1 ระบุ ห้องน้ำสกปรก

ร้อยละ 28.2 ระบุ แพทย์ใส่ใจรักษาไม่เพียงพอ

และ รองๆ ลงไปคือ มีการแซงคิว พูดจา ดูถูก เหยียดหยาม

มีการปฏิเสธการรักษา

อุปกรณ์การแพทย์ไม่สะอาด

ไม่รักษาความลับของผู้ป่วย

และ จ่ายยา ผิด ตามลำดับ

และเมื่อถามถึงคะแนนพอใจโดยรวม ต่อการบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล พบว่า เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้ 6.38 คะแนน คือ ค่อนข้างพอใจ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อขอให้ประชาชนได้จัดอันดับโรงพยาบาลรัฐบาล พบว่า

อันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงพยาบาล ศิริราช ได้ ร้อยละ 40.81

อันดับสอง ได้แก่ โรงพยาบาล รามาธิบดี ร้อยละ 20.15

อันดับสามได้แก่ โรงพยาบาล ราชวิถี ร้อยละ 10.08 เท่ากับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ได้อันดับสาม คือ ร้อยละ 10.08 เช่นกัน

อันดับห้า ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ร้อยละ 7.30 ตามลำดับ

ในขณะที่ อันดับของโรงพยาบาลรัฐบาลอื่นๆ ที่ตามมาคือ โรงพยาบาล ตำรวจ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลกลาง (โรงพยาบาลเด็ก) โรงพยาบาล วชิรพยาบาล โรงพยาบาลเลิศสิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามลำดับ

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล กล่าวว่า

ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาความทุกข์จากการใช้บริการหลักของรัฐที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน บริการของโรงพยาบาล ที่ประชาชนเดือดร้อนมาพึ่งพาการให้บริการ

แต่จำนวนไม่น้อยกลับประสบความทุกข์จากการให้บริการที่ขาดคุณภาพที่ดีเหล่านั้น

ยิ่งผลสำรวจของการให้บริการจากโรงพยาบาลรัฐบาลที่พบว่า ประชาชนจำนวนมากมีประสบการณ์ต้องรอรับการรักษาจากอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้พิการไปเพราะ รอรับการรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลที่นานเกินไป

จึงหวังว่า ผลสำรวจประสบการณ์ของประชาชนในครั้งนี้จะช่วยทำให้การบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐได้นำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อลดความทุกข์ของประชาชนที่มาพึ่งการให้บริการและเพิ่มความสุขและรอยยิ้มของประชาชนให้มากขึ้นต่อไป

 

 

 

error: Content is protected !!