fbpx
News update

ผลประกอบการบ้านปู เพาเวอร์ปี 2564 แข็งแกร่งต่อเนื่อง เน้นเติบโตด้วยเมกะวัตต์คุณภาพ และขยายการลงทุนในประเทศศักยภาพ

Onlinenewstime.com : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP รายงานผลการดำเนินงานประจำ ปี 2564 มีรายได้ 6,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โรงไฟฟ้าทุกแห่งเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ มุ่งขยายกำลังผลิตจาก 3,242 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน สู่เป้าหมาย 5,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter และการผสานความร่วมมือในกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) เดินหน้าขยายธุรกิจในประเทศศักยภาพ ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดเสรี และเทคโนโลยีพลังงานในเวียดนาม

สำหรับในด้านความสำเร็จสร้างการเติบโตของเมกะวัตต์คุณภาพ (Quality Megawatt) นับตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน BPP สามารถขยายกำลังผลิตและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าในพอร์ตธุรกิจตามสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้น 580 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) รวม 457 เมกะวัตต์ โดยมาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในสหรัฐอเมริกา และโรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) ในญี่ปุ่น และกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน 3 ประเทศ เพิ่มขึ้นรวม 123 เมกะวัตต์ จากการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แห่งในออสเตรเลีย การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง

นายกิรณ ลิมปพยอม

และธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในเวียดนาม และการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่งในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมหวินเจา (Vinh Chau) ระยะที่ 1 ในเวียดนามในไตรมาส 1/2565 อีกด้วย ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังผลิตรวม 3,242 เมกะวัตต์เทียบเท่า

นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “BPP เร่งเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังผลิต 5,300 เมกะวัตต์ในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยเน้นการขยายกำลังผลิตไฟฟ้าที่มีคุณภาพ (Quality Megawatt) ที่สร้างผลตอบแทนที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter, มุ่งสร้างการเติบโตในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์

โดยลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น เวียดนาม โดยนอกจากการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมแล้ว ล่าสุดยังได้ลงทุนในธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป โดยได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 49.04 ของ Solar Esco Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของเวียดนามที่ให้บริการแพลตฟอร์มโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร ตอกย้ำการขยายเมกะวัตต์ผ่านการผสานความร่วมมือในกลุ่มบ้านปู, สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในโรงไฟฟ้า HELE ในประเทศที่มีศักยภาพ

รวมทั้งเดินหน้าการขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาจากระบบนิเวศของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem)
หาโอกาสการลงทุนตลอดห่วงโซ่คุณค่าพลังงาน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดเสรี (Energy Trading) พร้อมศึกษาการผสานห่วงโซ่อุปทานในการนำก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบาร์เนตต์ (Barnett) ของบ้านปูมาใช้ในโรงไฟฟ้า Temple I เพื่อประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนและเพิ่มกำไรจากการดำเนินงาน     

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลคงเหลือในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาทในวันที่ 27 เมษายน 2565 และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2565 BPP มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนที่ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) เพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน พิสูจน์ด้วยรางวัล Rising Star Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่าสุดยังได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนจากสถาบัน S&P Global ด้วยคะแนนประเมินในระดับสูงมาก (Very High) และได้รับการคัดเลือกอยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 พร้อมทั้งได้เข้าไปอยู่ใน SET100 และ SETHD สะท้อนความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบ้านปู เพาเวอร์ได้ที่ www.banpupower.com

ข้อมูลโรงไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565

 โรงไฟฟ้าและ โครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการ
เชิงพาณิชย์
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
จำนวน (แห่ง/โครงการ)38362
กำลังผลิตตามสัดส่วน
การลงทุน (เมกะวัตต์)
3,2423,12491
error: Content is protected !!