fbpx
News update

ปั้นแฟรนไชส์ให้ ‘ปัง’ บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ให้ง่ายและเติบโต ทำอย่างไร

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบการที่เพิ่งเข้าสู่ระบบนำความรู้ไปขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการลงทุน ขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระตุ้น GDP ของประเทศให้เติบโตสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)” รุ่นที่ 26 ว่า ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยได้รับการยอมรับและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นธุรกิจที่สามารถลดข้อจำกัด สร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน (Economies of Scale) ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าและเร็วกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองว่าสามารถทำให้คนธรรมดาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริม GDP ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง

การยกระดับธุรกิจของคนไทย โดยใช้ระบบแฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจเป็นระบบสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการลงทุน และสร้างธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐาน ตลอดจนนำแนวทางระบบแฟรนไชส์ไปใช้ในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างกว้างขวาง ทำให้ร้านแฟรนไชส์มีสาขาเพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise)” รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

และสามารถจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ 4 Module ได้แก่ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ และการสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาแฟรนไชส์ จากวิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

สำหรับความพิเศษของหลักสูตร B2B Franchise กรมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์และ
เจ้าของแฟรนไชส์ตัวจริงที่ประสบความสำเร็จแล้ว มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์

โดยก่อนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจแก่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทย (KBank) เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจด้วย

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า แฟรนไชส์เป็นเทรนด์ธุรกิจที่น่าสนใจลงทุน เป็นธุรกิจที่ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น การเลือกลงทุนธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จึงเป็นรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนและโลจิสติกส์ รวมถึงแบรนดิ้งของสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วในตลาดที่จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของธุรกิจได้

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) จำนวน 1,138 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหาร 491 ราย (คิดเป็นร้อยละ 43) ธุรกิจบริการ จำนวน 188 ราย (คิดเป็นร้อยละ 17) ธุรกิจค้าปลีก จำนวน 164 ราย (คิดเป็นร้อยละ 14) ธุรกิจเครื่องดื่ม จำนวน 148 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13)  ธุรกิจความงาม/สปา จำนวน 82 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7) และธุรกิจการศึกษา จำนวน 65 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!