fbpx
News update

บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

Onlinenewstime.com : นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ บีเจซี ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องปีที่ 2 ในอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing กลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets  ด้วยคะแนนรวม 89 คะแนน ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกของ S&P ปี 2565 และเป็นคะแนนสูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing

ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำแนวทางการพัฒนาอย่างความยั่งยืนมาขับเคลื่อนธุรกิจโดยสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คะแนนสำหรับเกณฑ์ทางสังคม เป็นผลมาจากการให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์โดยเน้นการไม่เลือกปฏิบัติและกลุ่มบริษัทยังมีโปรแกรมเพื่อดึงดูดพนักงานใหม่ๆ และรักษาพนักงานเดิมที่มีประสิทธิภาพส่วนคะแนนสำหรับเกณฑ์ด้านการกํากับดูแลและเศรษฐกิจ มาจากการพัฒนาและปรับปรุงโครงการต่าง ๆ และส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

และคะแนนสำหรับเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นผลมาจากการควบคุมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการผลิตในทุก ๆ ด้าน  เน้นการใช้วัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่น้อยลง มีการลดการใช้น้ำตลอดการดําเนินงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงการเกษตรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2542 โดยเป็นตัวชี้วัดที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้เป็นข้อมูลเพื่อเลือกลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ DJSI มีการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านแบบประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งครอบคลุมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลและเศรษฐกิจ (ESG)

error: Content is protected !!