fbpx
News update

บอร์ดบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด แต่งตั้ง อิสระ วงศ์รุ่ง เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รุกธุรกิจสินเชื่อที่ดิน เปิดให้บริการภายในต.ค.นี้

Onlinenewstime.com : รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “มีที่มีเงิน จำกัด” เพื่อทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

โดยความคืบหน้าล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิสระ วงศ์รุ่ง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) และนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารธุรกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเร่งดำเนินการเปิดบริษัท มีที่ มีเงิน ให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ภายในเดือนตุลาคม 2565 ตามเป้าหมาย

นายอิสระ วงศ์รุ่ง เคยร่วมงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และธุรกิจ Non Bank มามากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานลูกค้าของหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งที่เป็นลูกค้ารายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs โดยก่อนหน้าได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.มีที่มีเงิน นายอิสระ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และนายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร

ทั้งนี้ บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด เกิดจากความตั้งใจของธนาคารออมสิน ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่เป็นธรรม โดยที่ภาครัฐได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อย และคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการให้บริการสินเชื่อที่ดินและขายฝาก

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการไถ่ถอนหนี้จำนองที่ดินและการขายฝากที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง โดยรูปแบบเป็นการร่วมทุนกับองค์กรที่มีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 แห่ง ประกอบด้วย บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ บมจ.บางจากฯ โดยมีธนาคารออมสินถือหุ้นในสัดส่วน 49% บมจ.ทิพยฯ 31% และบางจากฯ 20%

error: Content is protected !!