fbpx
Breaking News

บอร์ดดีอี ไฟเขียว จัดตั้งสถาบันบิ๊กดาต้าภาครัฐ ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่

onlinenewstime.com : นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 วันนี้ (8 พฤษภาคม 2562) โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ

ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง และพิจารณาเรื่องสำคัญในครั้งนี้ หลักๆ 3 ประเด็น กล่าวคือ ตามที่นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562

ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบาย ในการพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม การสนับสนุนให้เกิดระบบบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการทำธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อรองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลต่างๆ มุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ให้เกิดการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

“กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งเป้าในการพัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัล ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะภาครัฐจะต้องเร่งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้สามารถบูรณาการ และให้บริการข้อมูลข้ามหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศต่อไป” ปลัดกระทรวงฯ กล่า

โดยประเด็นสำคัญ เรื่องแรก คือ การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute) และบอร์ดดีอีพิจารณาการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยปรับรูปแบบของ Service Delivery Unit ให้เป็น Business Unit ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดกลไกการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องต่างๆ อาทิ การบริหารงบประมาณ การให้บริการสาธารณะตรงตามความต้องการของประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562.

ประเด็นที่สองจะพิจารณาเรื่อง ความสอดคล้องของแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (พ.ศ. 2561 – 2564) กับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกาศและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 จากที่คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบหลักการแผนฯ แล้วเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 สำหรับการจัดทำแผนแม่บท ก็ได้มีการปรับปรุงและอ้างอิงมาจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ที่รวมประกาศเป็นนโยบายและแผนระดับชาติแล้ว

ก้าวต่อไป คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะประสานงานขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2561 – 2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประเด็นที่สาม บอร์ดดีอี เห็นชอบ การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงาน กสทช. เสนอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินโครงการศึกษา เพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่ที่รองรับการให้บริการ 5G

จากเดิมจัดจ้างที่ปรึกษา เป็น ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Calmers University of Technology ภายในกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ

และปรับเพิ่มโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค วงเงิน 95.010 ล้านบาท ซึ่งการปรับแผนดังกล่าวนี้ อยู่ภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นของบอร์ดดีอี เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 5/2561)


Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!