fbpx
News update

บสย. คิกออฟ “The S1 Project” จับมือ EXIM BANK นำร่องพัฒนานวัตกรรมสินเชื่อ-ค้ำประกันสินเชื่อร่วมกัน

Onlinenewstime.com : บสย. คิกออฟ The S1 Project (SME One)  นำร่องแผนพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ เปิดตัวโครงการความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งระเทศไทย (EXIM BANK) ตั้งเป้าก้าวสู่การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ เชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Digital Ecosystem ยกระดับการบริการ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee ตอบโจทย์โลกการเงิน เพื่อผู้ประกอบการ SMEs 

 นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเปิดโครงการ The S1 Project(SME One)  โครงการความร่วมมือการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมีเป้าหมายยกระดับด้านการบริการสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างเครือข่ายการให้บริการทางการเงินยุค Digital Transform ภายใต้แพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกัน

โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน สินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการ The S1 Project (SME One) จะเป็นจุดเริ่มต้น ของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐที่จะพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ (Business model) ใหม่ๆ ร่วมกัน และเสริมสร้างศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกและเกี่ยวเนื่อง ทั้งรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ได้สินเชื่อรวดเร็ว และตอบโจทย์ธุรกิจ 

การพัฒนานวัตกรรมค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการ The S1 Project  (SME One) ครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่าง บสย. และ EXIM BANK

ซึ่งจะใช้จุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน คือ การพัฒนา Credit Scoring และการพัฒนากระบวนการการพิจารณาสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อสู่ Digital Lending และ Digital Credit Guarantee  ร่วมกัน

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ บสย. เพื่อยกระดับการอนุมัติสินเชื่อ และค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้การใช้แอพพลิเคชั่นที่ 2 สถาบันร่วมกันพัฒนา เป็นการสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มาใช้บริการ 

error: Content is protected !!