fbpx
News update

ธอส. ร่วมกับ TGO ผุดโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ ส่งเสริม Developer พัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Onlinenewstime.com : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ผุดโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ ดอกเบี้ย 2 ปีแรก 1.99% ต่อปี ส่งเสริม Developer พัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building) ระหว่าง ธอส. และ TGO

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (Bio-Circular-Green Economy Model : BCG Model) ด้วยการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) และส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดำเนินการในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2050

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายใน ค.ศ. 2065 ตามเจตนารมณ์ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร โดยการนำแนวคิดการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงการเติบโตของผลกำไรควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (ESG : Environment, Social, Governance) มากำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่ม Developer ลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในรูปแบบแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า อาคารชุด และบ้านแนวราบ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้าง Carbon Footprint Reduction (CFR)

จึงได้จัดทำ โครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ (Project Loan For Carbon Reduction Building) ภายใต้กรอบวงเงินรวม 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก = 1.99% ต่อปี (MLR-3.76% ต่อปี) ปีที่ 3 – 5 = 4.25% ต่อปี (MLR-1.50% ต่อปี) และปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ = MLR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ธอส. เท่ากับ 5.750% ต่อปี)

โดย ธอส. ได้รับความร่วมมือจาก TGO ในการกำหนดคุณสมบัติ และข้อกำหนดทางเทคนิคของอาคารให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่ออาคารคาร์บอนต่ำ อาทิ เป็นอาคารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรฐานอาคารเขียว TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย หรือมาตรฐานอาคารสีเขียวแห่งความยั่งยืน (LEED) หรือมาตฐานบ้าน/อาคารเบอร์ 5 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หรือกรณีไม่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้วัสดุก่อสร้าง หรือสุขภัณฑ์ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากลดโลกร้อน / เครื่องหมาย Carbon Footprint / รับรองโดย TGO หรือเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ เป็นอาคารที่มีการเลือกใช้วัสดุ ระบบเปลือกอาคาร กรอบอาคารผังบริเวณและภูมิทัศน์ ระบบพลังงานและบรรยากาศ การบริหารและจัดการน้ำ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เป็นต้น  

ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO กล่าวว่าTGO พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านระบบการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองประเภท (1) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (2) ฉลากลดโลกร้อน

(3) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรองรับนโยบายการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   

เพื่อสนับสนุนการประเมินผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือที่กำหนดไว้ร่วมกัน และสนับสนุนองค์ความรู้และร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกค้ากลุ่ม Developer โดยร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่ ธอส. หรือ TGO จัดขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ Developer ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2566 กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างแฟลตให้เช่า/อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 และกรณีกู้เพื่อปลูกสร้างโครงการอาคารชุด และบ้านแนวราบ ทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

error: Content is protected !!