fbpx
News update

Let’s Close the Loop นิทรรศการการจัดการพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการประกวดแผนธุรกิจฯพลาสติก “From Pieces to Business”

Onlinenewstime.com : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) สถาบันพลาสติก และเครือข่ายพันธมิตร จัดนิทรรศการ “Let’s Close the Loop” และกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ (Business model) “From Pieces to Business” เพื่อการจัดการพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ศูนย์การค้า

โดยมีเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ความรู้ สถานการณ์และแนวคิดการจัดการพลาสติกในประเทศไทย รวมถึงเพื่อรวบรวมแนวคิดโมเดลธุรกิจด้านการจัดการพลาสติกจากนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–6 มีนาคม 2565

นิทรรศการ “Let’s Close the Loop” และกิจกรรม “From Pieces to Business” เป็นบทสรุปของกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจในการจัดการพลาสติก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลาสติกในประเทศไทยและการจัดการที่ถูกต้องจนครบวงจร

ตลอดจนการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแผนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหลักการและแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ

รวมถึงการให้คำปรึกษาและรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปต่อยอดและพัฒนาแนวคิดแผนธุรกิจที่เป็นไปได้จริงในการจัดการพลาสติก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย (Final Pitching) และประกาศผลผู้ชนะในการประกวดออกแบบแผนธุรกิจ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13.00–16.00 น. และกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจ “Let’s Close the Loop” ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 18.30–19.30 น. เสวนาเรื่อง “ผลิต ใช้ วนกลับ ปิดลูปพลาสติกด้วย PCR” ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 18.30–19.30 น. และเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน” ในวันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 14.00–15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 3–6 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 3 โซน Living Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นิทรรศการ “Let’s Close the Loop” และกิจกรรม “From Pieces to Business” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน (เขตปทุมวัน) โดยการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

error: Content is protected !!