fbpx
Breaking News

จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร

onlinenewstime.com : สยามคูโบต้า ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรร่วมกัน

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจับมือร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย และการบริการทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการผลิต และผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการใช้เครื่องทุ่นแรง ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน สาขาเกษตรศาสตร์  โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรทางการเกษตร และนิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะเกษตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกร และความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!