fbpx
Breaking News

ครั้งแรกในอุตสาหกรรมน้ำมัน” ความสำเร็จในการทดสอบธุรกรรม L/C ผ่าน Blockchain

www.onlinenewstime.com : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประสบความสำเร็จในการทดสอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นครั้งแรกร่วมกับกลุ่มบริษัทปตท. ระหว่างบริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยใช้เงื่อนไขการชำระ Letter of Credit (L/C) บน Voltron แพลทฟอร์มบล็อกเชนสำหรับธุรกรรมการค้า ที่มี 8 ธนาคารร่วมก่อตั้ง

จากธุรกรรมการนำเข้าส่งออกน้ำมัน ที่มีมูลค่าสูงนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ทำให้บริษัทค้าขายน้ำมันจึงต้องพึ่งพา L/C เป็นเครื่องมือการชำระเงินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้องยังอาศัยเอกสารกระดาษเป็นจำนวนมาก และต้องใช้เวลานานประมาณ 5 วันในการนำส่งเอกสารเหล่านี้         

การนำร่องของธุรกรรมครั้งนี้ เป็นการทำธุรกรรมส่งออกน้ำมัน จากประเทศไทย ไปยังประเทศสิงคโปร์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ดำเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผ่านระบบดิจิทัลระหว่างคู่ค้า และธนาคารที่เกี่ยวข้องบนแพลทฟอร์ม Voltron ตั้งแต่การยื่นขอออก L/C การออก L/C และการยื่นเอกสารส่งออก จนถึงการนำส่งเอกสารให้แก่ผู้นำเข้า

เนื่องจากเอกสารทั้งหมด ถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิก คู่ค้าที่เกี่ยวข้องจึงสามารถเห็นข้อมูลอัพเดทสถานะทุกขั้นตอน ส่งผลให้สามารถลดเวลาการทำงาน ลงเหลือไม่ถึง 12 ชั่วโมง สร้างความโปร่งใส ในขั้นตอนการทำงาน และช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน


นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กร ตลอดจนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างโอกาสทางการค้าและการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ให้กับบริษัทในกลุ่ม

สำหรับโครงการชำระ Letter of Credit (L/C) บนแพลทฟอร์มบล็อกเชนของ Voltron นี้ ปตท. ได้เล็งเห็นโอกาส ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด ซึ่งสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ โดย กลุ่ม ปตท. พร้อมเดินหน้าแสวงหาโอกาสในรูปแบบอื่นๆต่อไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทในโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง         

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การขับเคลื่อนด้านดิจิทัล ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ GDP ที่เน้นการพัฒนาด้านการเติบโตทางธุรกิจ (Growth) ด้านดิจิทัล (Digital) และด้านบุคลากร (People) จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ในการเดินทางสู่โลกการค้าในยุคดิจิทัลระดับสากล

การทำรายการ Letter of Credit ผ่านระบบ Blockchain นี้ถือเป็นความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี Blockchain อีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากธุรกรรมประเภทอื่น

ทีมงานของบริษัทฯ ได้รับประสบการณ์ตรง จากการเข้าร่วมโครงการ Voltron และมีส่วนร่วมในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่โลกยุคดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีระยะเวลาการดำเนินการที่น้อยลง บริษัทฯ มีความพร้อมและหวังว่าจะขยายธุรกรรมการส่งออกบนแพลทฟอร์มนี้
          

นางสาว ศุภศจี ห้องสินหลาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด กล่าวว่า บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด มุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับตัวไปสู่การเป็นบริษัทแห่งความก้าวหน้าด้านดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาส่งเสริมด้านการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น

การใช้ระบบ Blockchain เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขายและช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นการออก LC (Letter of Credit) โดยระบบสามารถแสดงการติดตามการทำธุรกรรมอย่างชัดเจน (Tracking system) แบบ Real-time อันจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู้ค้าให้มั่นคงยิ่งขึ้น อีกด้วย         

นายซามูเอล แมทิว Global Head แผนก Documentary Trade Product Management ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าว ธุรกรรมนำร่องกับกลุ่มปตท.นี้ ถือเป็นธุรกรรมแรกของธนาคารในโครงการ Voltron ในการขับเคลื่อนธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศให้เป็นระบบดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้า

ในปัจจุบัน ลูกค้าของเรามองหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความท้าทายของภาวะการค้าโลกมากขึ้นเรื่อยๆ

เรามั่นใจว่า Voltron จะทำให้ผู้ส่งออก นำเข้า ธนาคาร และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ในธุรกรรม ได้ประโยชน์จากการทำงานที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการชำระราคา


 นายจอร์เดน โรลลิน Global Head of Digital Transformation, Trade Product Management ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และสมาชิกในคณะกรรมการขับเคลื่อน Voltron กล่าวเสริมว่า เรากำลังปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เราได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากการทำธุรกรรมนำร่อง เพื่อนำมาปรับปรุง Voltron ให้มีการทำงานที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการจริง

นอกจากนี้เรายังได้เริ่มพัฒนาบริการการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก L/C ให้เป็นดิจิทัลอีกด้วย

งานหลักของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คือการใช้เครือข่ายทั่วโลกของเรา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกรรมการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นครั้งแรก และเป็นธุรกรรมส่งออกน้ำมันครั้งแรกบนแพลทฟอร์ม Voltron

การเรียนรู้ ประสบการณ์และโอกาสที่ได้จากการร่วมสร้างอนาคตของการค้าระหว่างประเทศร่วมกับทีมจากบริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความสำคัญยิ่งและไม่อาจประเมินค่าได้ ในลำดับต่อไป เรามุ่งเห็นพัฒนาการของโครงการ Voltron ในการให้บริการจริง”

นายพลากร หวั่งหลี กรรมการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Voltron แพลทฟอร์มบล็อกเชนซึ่งมุ่งสร้าง แลกเปลี่ยน อนุมัติ และออก L/C ด้วยระบบดิจิทัล โดยต่อยอดการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงลูกค้าและระบบนิเวศทางการเงินผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือ

อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัว Trade AI Engine โซลูชั่นซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท IBM เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น ในขั้นตอนงานเอกสารการค้าด้วยประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการควบคุมการดำเนินงานที่รัดกุมขึ้น ในช่วงต้นของปีนี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Linklogis ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มห่วงโซ่อุปทานอิสระ มุ่งให้บริการธุรกิจระหว่างธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลาด

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!