fbpx
News update

คณะบริหารฯ ม.หอการค้าไทย เปิดห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น หนุนนักศึกษาเรียนรู้เต็มรูปแบบเข้าสู่ไทยแลนด์ 5.0

Onlinenewstime.com : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็น Practice University ล่าสุดได้ดำเนินการสร้างห้องเทรดหุ้น “BILLION QUARTER” ซึ่งประกอบด้วย Trading Room Multiple Learning Space และมี Financial Product Board  

การเทรดหุ้นนี้จะมีนักศึกษาจำนวนมากในหลายคณะวิชาได้ใช้ฝึกปฏิบัติการ อาทิ คณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี   คณะเศรษฐศาสตร์ 

รวมทั้งนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมการเงิน  ตลอดจนผู้ประกอบการทั้ง SMEs และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาอบรมภายในมหาวิทยาลัย ก็จะได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากห้องดังกล่าว  โดยนักศึกษาจะได้เรียนผ่านตลาดหุ้นจริง  มีนักลงทุน/ผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์แก่นักศึกษา  ตลอดจนมีฐานข้อมูลให้นักศึกษาในค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าโครงการเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUARTER” ครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 Study Corner คือ มุมการค้นคว้า เรียนรู้ด้านการเงินการลงทุน มีหนังสือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำหลักสูตร E-Learning ให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินโดยนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 Trading Arena คือ พื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายหลักทรัพย์ จอแสดงผลการซื้อขายหลักทรัพย์ ถ่ายทอดสดกิจกรรมสำคัญ เช่น IPO กิจกรรมบรรยายพิเศษด้านการเงินและการลงทุนทั้ง Online และ On-Site

ส่วนที่ 3 คือ Fin Lab ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นนักลงทุนมืออาชีพ การอบรมแบบเข้มข้นจากวิทยากร การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการเรียนรู้จากเพื่อน ๆ ที่สนใจการลงทุน สามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ไปต่อยอดเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพและจริยธรรมของประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และธนาคารกสิกรไทย ที่ให้การสนับสนุนการสร้างห้องปฏิบัติการ เทรดหุ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา และเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่สนใจการลงทุนต่อไป” 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในนามของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณที่ได้ให้บริษัทฯ ได้ร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติ นั่นคือ การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือหนึ่งใน Ecosystem ของบริษัทฯ ที่เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษาของประเทศ 

การเปิดห้องปฏิบัติการ “BILLION QUARTER” ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้และความเข้าใจการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆ ที่สามารถสร้างอิสรภาพการทำงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษารุ่นใหม่ โดยไม่เป็นภาระของใคร   เพราะจะมีทั้งหลักประกันด้านความรู้  ด้านการเงินและการออมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในอนาคต  ตลอดจนสามารถนำพาตนเองและประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการร่วมสร้างนักเทรดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย  และจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มุ่งเป็นผู้นำทางธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทยและเอเชีย 

ด้วยการสนับสนุนให้นักศึกษาปัจจุบันได้เรียนรู้ปฎิบัติจริง  ร่วมสร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ยุคดิจิทัล ที่มีทักษะการลงทุน เทรดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยบนพื้นฐานที่เข้มแข็ง วางรางฐานให้กับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางตลาดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลของเอเชียและระดับโลกต่อไปในอนาคต”

error: Content is protected !!