fbpx
News update

​ก.สาธารณสุขออกประกาศรายชื่อ “สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต” พ.ศ. 2565 รับแนวโน้มทั้งการปรึกษา -การบำบัดรักษาที่มากขึ้น

Onlinenewstime.com : กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 รวม 110 แห่ง ครอบคลุมบริการทั่วประเทศ รับแนวโน้มความต้องการเข้ารับบริการมากขึ้น

วันที่ 13 มกราคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง รายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 66 และมีผลบังคับในวันถัดจากวันประกาศ หรือ13 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญของประกาศเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ครอบคลุมการให้บริการตรวจ รักษา บำบัดสุขภาพจิตของประชาชนทั่วประเทศ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ซึ่งการออกประกาศล่าสุดนี้ทำให้มีโรงพยาบาลที่เป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตรวม 110 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปี 2551 ที่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับและกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดสถานบำบัดรักษาสุขภาพจิตซึ่งในขณะนั้นทั่วประเทศมีให้บริการ 41 แห่ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตทั้ง 110 แห่งตามประกาศล่าสุดนี้ประกอบด้วย โรงพยาบาลหรือสถาบันในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 20 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลประจำอำเภอที่มีความพร้อม รวม 86 แห่ง, โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ รวม 7 แห่ง, โรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในกำกับกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลอานันทมหิดล  สังกัดกรมการแพทย์ทหารบก, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายการให้บริการเพื่อบำบัดรักษาทางสุขภาพจิตโดยต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับแนวโน้มที่ประชาชนมีความต้องการเข้ารับบริการทั้งการปรึกษา การบำบัดรักษาที่มากขึ้นจากภาวะสังคมที่มีลักษณะซับซ้อน การรับรู้ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจำนวนมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรง และความเครียดสูงจนเกิดการป่วยทางจิตเวช

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การขยายหน่วยให้บริการบำบัดรักษา ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต อาทิ สายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323, การให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ 1323 ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต, การเพิ่มฟังก์ชั่น “ตรวจสุขภาพใจ” ในแพลตฟอร์มหมอพร้อม เป็นต้น 

สำหรับผู้ต้องการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาล/สถาบัน ซึ่งเป็นสถานบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต สามารถตรวจสอบได้จากประกาศล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ตามลิงค์ดังนี้ bit.ly/3QBxJ1v

error: Content is protected !!