fbpx
Breaking News

ก.ล.ต. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการ

sec4012021

onlinenewstime.com สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการแต่งตั้ง นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายตลาดทุน โดยดูแลงานฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) จากวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์ สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2542 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!