fbpx
News update

ก.ล.ต.รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ (20 พฤษภาคม 2565)

Onlinenewstime.com : สรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ (20 พฤษภาคม 2565) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ระบุว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มีมูลค่าตาม Market cap ประมาณ 1.28 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (สัดส่วน 44.2% มาจาก Bitcoin) และมีมูลค่าการซื้อขายล่าสุด 77.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน

ในปี 2565 มูลค่าซื้อขายสะสม ผ่าน Exchange หรือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย แยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่า ค่อนข้างกระจาย Tether Bitcoin และ Ethereum มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดตามลำดับ (16 พ.ค. 65) โดย 5 อันดับแรก คือ

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ มูลค่า 237.92 พันล้านบาท สัดส่วน 41.24%

Tether มูลค่า 74.31 พันล้านบาท สัดส่วน 12.88%

Bitcoin มูลค่า 64.84 พันล้านบาท สัดส่วน 11.24%

Ethereum มูลค่า 43.86 พันล้านบาท สัดส่วน 11.24%

NEAR มูลค่า 40.45 พันล้านบาท สัดส่วน 7.01%

ตั้งแต่ต้นปี 2565 “ผลตอบแทน” สินทรัพย์ดิจิทัล ที่ได้รับความนิยมในไทย ยังให้ผลตอบแทนติดลบ โดยสินทรัพย์ที่นํามาเปรียบเทียบนั้น เป็นการสุ่มคัดเลือกจากกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า “ราคาสินทรัพย์ดิจิทัล” มีความผันผวนมากขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ SET Index ตามรูปตัวอย่าง คือ Bitcoin และ Ethereum (16 พ.ค. 65)

ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทย และเมื่อเทียบกับราคาตลาดโลก พบว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ในรอบสัปดาห์ คือ GALA Tether Kub Bitcoin Ethereum (16 พ.ค. 65)

ภาพรวมของมูลค่าการซื้อขายของสินทรัพย์ดิจิทัล มีแนวโน้มคงที่ ในไตรมาสแรก ปี 2565 (16 พ.ค. 65)

จำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ มีความเคลื่อนไหวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 ( 16 พ.ค. 65 )

ทั้งนี้ ภาพรวมย้อนหลังในเดือน เม.ย. 65 มีจำนวนบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด 2,689,463 บัญชี เดือนมี.ค.65 จำนวน 2,648,378 บัญชี เดือน ก.พ. 65 จํานวน 2,594,089 บัญชี และเดือน ม.ค. 65 มีจํานวน 2,878,112 บัญชี

ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลต่างประเทศ เป็นผู้ซื้อหลักในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ในเดือน มี.ค. 65 และต่อเนื่องถึงเดือนพ.ค. 65 โดยเริ่มมีปริมาณซื้อสุทธิลดลง (16 พ.ค. 65)

ในด้าน “มูลค่าการซื้อขาย” ของผู้ลงทุน “ประเภทบุคคล” มีทิศทางและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับราคา Bitcoin

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าซื้อขายในตลาดหุ้น (SET) พบว่ายังมีสัดส่วนที่น้อยมาก

ในด้านของจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมดในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายที่มีความเคลื่อนไหว มีทิศทางสอดคล้องกับราคา Bitcoin และยังมีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนบัญชีซื้อขายทั้งหมด

ที่มา : ก.ล.ต

error: Content is protected !!