fbpx
News update

“กลุ่มบริษัทซีดีจี” ชูโปรเจค ‘โรงเรียนต้นแบบ Coding’ ปั้นครูพันธุ์ใหม่ส่งต่อความรู้ไอทีสู่เด็กไทย อัพสกิลรับเทรนด์ดิจิทัลทั่วโลก

Onlinenewstime.com : กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำการให้บริการไอทีโซลูชันแบบครบวงจรของประเทศไทย เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ชูโปรเจคใหม่ โรงเรียนต้นแบบด้าน Coding จัดอบรมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโคดดิ้ง สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและบุคลากรภาคการศึกษาของไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

เตรียมพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ด้านการโคดดิ้ง โปรแกรมมิ่งอย่างง่าย ในชั้นเรียนจริงกว่า 20 โรงเรียน พร้อมสนับสนุนทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับเยาวชนไทย เปิดหลักสูตรพร้อมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาล่าสุดในเดือนพฤษภาคมนี้

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันในประเทศไทยมายาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้แก่เยาวชน

พร้อมกันนี้ยังตระหนักถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรที่มีด้านทักษะไอทีทั้งประเทศไทยและดีมานด์ของตลาดแรงงานทั่วโลก เรียกได้ว่า ทักษะด้านไอทียังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสูง และกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลทรานฟอร์มเมชันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เสริมแรงกระตุ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์จากการเปลี่ยนแปลงร่วมกันไม่มากก็น้อย ทำให้การใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีในภาคส่วนต่างๆ มีความจำเป็นสูงขึ้นเท่าทวีคูณในปัจจุบัน

นอกจากนี้แพลตฟอร์มพื้นที่หางานขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงต่างออกมาแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลสำรวจเป็นเสียงเดียวกันว่า ความต้องการแรงงานบุคลากรในสายไอทีเทคโนโลยี เป็นกลุ่มที่ยังมีความต้องการสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกระแสความต้องการดังกล่าวนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีจึงเดินหน้าโครงการ Code Their Dreams ในการพัฒนาทักษะด้านไอทีเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และสอดรับกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21สำหรับเยาวชนและบุคลากรของไทยอย่างเข้มข้นอีกแรงหนึ่ง

จากการริเริ่มโครงการ Code Their Dreams ในปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบเวิร์กชอปเพื่อให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในบรรยากาศสนุกสนานทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 4,171 คน ครูผู้สอนจำนวน 313 คน และมีโรงเรียนเข้าร่วมแล้วกว่า 425 โรงเรียน

ล่าสุดโครงการ Code Their Dreams by CDG ได้เดินหน้าพัฒนาและขยายแนวทางการอบรมส่งต่อความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะทักษะโค้ดดิ้งและโปรแกรมมิ่งในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโครงการฝึกอบรม Coding ให้กับครูผู้สอนและนำความรู้ไปถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

ภายใต้แนวคิด ’โรงเรียนต้นแบบ’ ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ CDG Group ได้พัฒนาร่วมกับ บริษัท ดีบิค จำกัด (ROBBO BY DBIC) เพื่อนำไปใช้สำหรับการสอนในโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 20 โรงเรียน มีครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีเข้าร่วมแล้วกว่า 70 คน เพื่อพัฒนาเป็นครูในโครงการโรงเรียนต้นแบบ

ซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการอบรมโรงเรียนต้นแบบในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูผู้สอนที่มีองค์ความรู้ด้าน Coding ต่อยอดเป็นแนวคิดที่ CDG Group ร่วมผลักดันสู่การสร้างครูพันธุ์ใหม่ในระบบการศึกษาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการสนับสนุนทักษะไอทีให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนของประเทศไทยในชั้นเรียนจริงอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตร Coding นี้ ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทซีดีจีและบริษัท ดีบิค จำกัด ได้นำหลักสูตรจาก ROBBO ประเทศฟินแลนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาปรับปรุงให้เข้าบริบทของการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งการอบรมการสอน Coding ตามรูปแบบ SEED OF WISDOM ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทการสอนที่เกิดขึ้น Analysis ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจความพร้อมของผู้เรียน ทักษะด้านเทคโนโลยีสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ Coding พร้อมทั้งสอดแทรกกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ Encourage ให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้ 2. กิจกรรม (Activity) ซึ่งเป็นการให้ความรู้พื้นฐาน ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ Coding พร้อมเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ ROBBO LAB ไปจนถึงการออกแบบสร้างเกมอย่างง่าย ผ่านโปรแกรม Scratch และการให้ความรู้ตามแนวคิด Plan Do Check Act พร้อมใช้ Application ได้จริงอย่างมีคุณภาพ

และ 3. ขั้นตอนการประเมิน ให้ผู้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็น ซักถาม และนำสู่ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบที่ได้รับการอบรมเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเริ่มต้นจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริงในภาคการศึกษาล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565 นี้

“สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการ Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี คือ การส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทักษะที่จำเป็นให้แก่เยาวชนไทย เพราะการศึกษาคือส่วนสำคัญในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาด้านๆ อื่นอีกมากมาย ช่วยส่งเสริมคุณภาพประชากรของประเทศสำหรับ Next Generation และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป ถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจียังวางแผนขยายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสู่สังคมต่อไป” นายนาถกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในกิจกรรมต่อไปได้ที่ : Facebook : Code Their Dreams https://www.facebook.com/codetheirdreams

error: Content is protected !!