fbpx
News update

กรมอนามัย พบผู้สูงอายุ 40% เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ จัดประกวดคลิป กระตุ้นส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดี

Onlinenewstime.com : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ผู้สูงอายุร้อยละ 40 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ แนะลูกหลานช่วยดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในครอบครัว พาไปตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมจัดประกวดคลิปวิดีโอ “พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก” เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประกาศรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ ‘พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก’ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากร ทั้งประเทศ มาตั้งแต่ปี 2548

และในปี 2565 นี้ คาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยจะมีผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว กรมอนามัยได้สนับสนุน และส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืนในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นโครงสร้างที่เป็นรากฐานสำคัญ ในการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชน เพราะเป็นศูนย์กลางข่าวสาร และการให้บริการผู้สูงอายุด้านต่าง ๆ

อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ให้ผู้สูงอายุพบปะทำกิจกรรม สร้างชีวิตชีวา ทำให้มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีในตนเอง ตลอดจนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชนด้วย

“ทั้งนี้ จากผลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ ในปี 2560 พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 52.6 เป็นโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 36.3 เป็นโรคปริทันต์ และร้อยละ 16.5 เป็นโรครากฟันผุ ประกอบกับข้อมูลจากคลังข้อมูลสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2564 พบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 40 เหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่

กรมอนามัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหา ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของสมาชิก

ทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลัง (Active Ageing) ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในแง่ความเจ็บป่วยทางกาย และการถูกจำกัดการรวมกลุ่ม ทำให้ต้องอยู่บ้านหรือที่พักอาศัย ไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม

ดังนั้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ตามแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ (New Normal) กรมอนามัยจึงมอบให้สำนักทันตสาธารณสุขจัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก’ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วัยเด็กจนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากได้อย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ทางด้าน ทันตแพทย์หญิงวรางคนา เวชวิธี ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า กิจกรรมการประกวด คลิปวิดีโอ “พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก” เริ่มประชาสัมพันธ์รับสมัคร ประกวด และตัดสิน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565

โดยมีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 40 ทีม จาก 20 จังหวัด ใน 13 เขตสุขภาพ แบ่งเป็น ชมรมผู้สูงอายุ 24 ทีม โรงเรียนผู้สูงอายุ 8 ทีม กลุ่มไลน์ 1 ทีม และกลุ่มอื่น ๆ อาทิ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่ม อสม. อาวุโส เป็นต้น จำนวน 7 ทีม ครอบคลุมสมาชิกกว่า 5,237 คน

ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับฟัน” โดยกลุ่ม สว.เสียงทอง จังหวัดมุกดาหาร รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ “ผู้สูงอายุฟันดี มีความสุข” โดยโรงเรียนผู้สูงอายุฟันดี มีความสุข จังหวัดมหาสารคาม รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ “เอวปัง…ฟันยังดี” โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านค้อ จังหวัดนครพนม รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่

นอกจากนี้ ผลงาน “เอวปัง…ฟันยังดี” ยังคว้ารางวัล Popular Vote โดยครองใจผู้ที่ชมผ่าน Facebook : “ฟันยังดี” และรับเงินรางวัล 3,000 บาท ไปอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามชมผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Facebook : “ฟันยังดี” (www.facebook.com/funyoungdee) และ LINE : @funyoungdee

error: Content is protected !!