fbpx
News update

กรมวิทย์ฯ ผลิตสารมาตรฐานฟ้าทะลายโจรและสารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์ พร้อมจำหน่ายแก่หน่วยงานรัฐ เอกชน เพื่อใช้วิเคราะห์และวิจัยเภสัชภัณฑ์รักษาโรคโควิด 19

Onlinenewstime.com : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ผลิตสารมาตรฐาน เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 ชนิด ได้แก่ สารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) และ สารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เพื่อใช้ในงานวิจัยและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร และยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19

สารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ นำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรที่ผลิตใช้ในประเทศ โดยใช้สารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์เป็นตัวเปรียบเทียบ

เพื่อให้ทราบปริมาณสารแอนโดร กราโฟไลด์ในยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร และยังนำไปใช้ในงานวิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้

โดยการศึกษาการออกฤทธิ์ และการกำหนดขนาดของยาที่ใช้ในการลดอาการป่วยจากโรคโควิด 19 และสารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์ นำไปใช้ในการวิจัยพัฒนาสูตรตำรับ และการควบคุมคุณภาพยาเม็ดฟาวิพิราเวียร์  

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ได้ผลิตสารมาตรฐานทั้ง 2 ชนิด ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 17034 ซึ่งดำเนินการเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว

โดยมีผู้รับบริการจำนวนมากใ ห้ความสนใจ นำสารมาตรฐานนี้ไปใช้ในงานวิเคราะ และวิจัยเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ โรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน โรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการของภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ดำเนินการวิจัยและผลิตยานี้ เพื่อใช้ภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งสารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์ ไม่มีจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ จึงได้เร่งทำการศึกษาและพัฒนาวิธีผลิตสารมาตรฐานนี้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดต่อซื้อสารมาตรฐานได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0 2589 9850 ถึง 7 ต่อ 99968, 99969

โดยสารมาตรฐานแอนโดรกราโฟไลด์ ขนาดบรรจุขวดละ 50 มิลลิกรัม ราคา 3,500 บาท และสารมาตรฐานฟาวิพิราเวียร์ ขนาดบรรจุขวด 50 มิลลิกรัม ราคา 5,000 บาท

error: Content is protected !!