fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ แนะผู้ประกอบการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับสู่สากล

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนามาตรฐานคุณภาพสูง ISO 9001 กิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้ธุรกิจได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับสู่สากล

นายกำแหง กล้าสุคนธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ดังนั้น ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ ธุรกิจอื่นๆ ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs ของไทย โดยเฉพาะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้รองรับการค้าออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหลากหลายรูปแบบ จึงได้ดำเนินกิจกรรม “ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล”

โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีโอกาสขยายช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศ ส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับห่วงโซ่อุปทาน

ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง เติบโต และนำไปสู่การพัฒนาบนพื้นฐานของความมั่นคง และยั่งยืน อย่างแท้จริง โดยในปี 2566 มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จำนวน 100 ราย

ในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2566) กรมฯ ได้จัดสัมมนามาตรฐานคุณภาพสูง ISO 9001 กิจกรรมยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยมาตรฐานสากล ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ ข้อกำหนดมาตรฐานระบบงานคุณภาพ ISO 9001 และการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001 ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงสร้างความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 จะช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายการพัฒนาในเชิงพื้นที่ของรัฐบาล รองอธิบดี กล่าวสรุป

ปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 715 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5955, e-Mail : logisticsdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!