fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ชวนสมาคมการค้ามือใหม่ สมัครสัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom หัวข้อ “พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่” ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อชี้แนะสมาคมการค้าน้องใหม่ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ จนสามารถเอาตัวรอดได้ท่ามกลางวิกฤตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

พร้อมทั้งชวนสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งก่อน 31 ธันวาคม 2563 สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2565” เป็นแบบอย่างให้น้องใหม่ดำเนินรอยตาม

นายทศพล  ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สมาคมการค้า เป็นศูนย์รวมของภาคธุรกิจรายสาขา และเป็นแกนหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก ปัจจุบัน มีสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการอยู่จำนวน 2,996 สมาคม โดยกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาธุรกิจ

ในจำนวนนี้มีสมาคมการค้าน้องใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งได้ไม่นาน ซึ่งอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงมีแนวคิดในการให้ความรู้แก่สมาคมการค้ามือใหม่ โดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 หัวข้อ คือ

1) ไขข้อข้องใจกฎหมายสมาคมการค้า โดยวิทยากรจากกองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จะมาชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้จากการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า และแนะนำวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) ต่อยอดสู่การเป็นสมาคมการค้าดีเด่น โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินและคัดเลือกธุรกิจให้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จะมาบอกเคล็ดลับปรับตัวอย่างไรให้สามารถก้าวไปเป็นสมาคมการค้าดีเด่นในอนาคตได้อย่างสง่างาม พร้อมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอบรม

อธิบดีกล่าวต่อว่า “ในส่วนของการประกวดรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นในปีนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงร่วมมือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดประกวด “สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565”
โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 แล้ว  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามอายุการจัดตั้ง ได้แก่  1) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 1-5 ปี   2) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้ง 6-15 ปี และ 3) กลุ่มจดทะเบียนจัดตั้งตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป

โดยสมาคมการค้าที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดได้ จะต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ.2509 และจัดตั้งก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และต้องนำส่งรายงานประจำปีพร้อมงบการเงินต่อเนื่อง นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมประกวดฯ อย่างน้อย 2 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 1 และ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับกลุ่มที่ 2-3

ยกเว้นเฉพาะสมาคมการค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งยังไม่ถึง 2 ปี ให้ส่งรายงานตามรอบปีในทางบัญชีปีล่าสุดได้  

เริ่มเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 15 มีนาคม 2565 สมาคมการค้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทั้ง 2 กิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0 2547 5970และ 095-1651862 (คุณจุฑามาศ)”

error: Content is protected !!