fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอัพเดทความรู้ 3 ด้าน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง 

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดอบรมหลักสูตร ‘สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ’ อัพเดทความรู้ 3 ด้าน คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภาษีสำหรับนิติบุคคล และกฎหมายแข่งขันทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง นอกเหนือจากการใช้หลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ สมัครทาง www.dbd.go.th รับจำนวนจำกัดเพียงครั้งละ 100 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า“ธรรมาภิบาลถือเป็นหลักพื้นฐานในการประกอบธุรกิจที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต นอกจากการยึดหลักธรรมาภิบาลแล้ว ธุรกิจต้องมีองค์ความรู้รอบด้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการวางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดอบรมหลักสูตร ‘สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ’ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ดังนี้

1) การใช้ประโยชน์จาก DBD DataWarehouse+ คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2) Update ภาษีอากรน่ารู้สำหรับนิติบุคคล และ

3) กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ

กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมาตรฐานธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

การประกอบธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรง และเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานแล้ว ธุรกิจต้องมีข้อมูลรอบด้านที่จะช่วยในการวางแผนดำเนินงาน

ทั้งยังต้องรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลรัษฎากร กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เพื่อลดความสูญเสียโอกาส หรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น” อธิบดี กล่าวสรุป

ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครได้ทาง www.dbd.go.th อบรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย) อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2565 (ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หรือ จนกว่าจะเต็มจำนวน 100 ราย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4417, 0 2547 5988 e-Mail : cgdivision.dbd@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

error: Content is protected !!