fbpx
News update

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทาง “ขอให้เคารพกฎจราจร”

Onlinenewstime.com : จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย (จากระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 10 มี.ค. 65 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 968,030 ราย แยกเป็นผู้บาดเจ็บ 955,191 ราย (ร้อยละ 98.67) เสียชีวิต 12,839 ราย (ร้อยละ 1.33)  

โดยสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ช่วงเฝ้าระวังเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 64 พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวม 20,060 ราย แยกเป็นผู้บาดเจ็บ 19,709 ราย (ร้อยละ 98.25) เสียชีวิต 351 ราย (ร้อยละ 1.75) ซึ่งมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 24.14)  ยานพาหนะที่เกิดเหตุมากที่สุด ได้แก่ จักรยานยนต์ (ร้อยละ 79.11) รองลงมา รถกระบะ (ร้อยละ 5.64)”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีโอกาสพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง มีการโดยสารรถประจำทางหรือรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมาก จึงเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น  

กรมควบคุมโรค ขอแนะนำประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ดังนี้ 1.ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  2.คนขับต้องมีสภาพร่างกายแข็งแรงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหากมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างขับขี่พาหนะ เช่น หัวใจ เบาหวาน ลมชัก เป็นต้น  ควรพักผ่อนอย่างเพียงพอ 6-8 ชั่วโมง  3.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้ร่วมเดินทาง  4.ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เคารพกฎจราจร ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  5.ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับขี่และคนซ้อนท้าย  6.ศึกษาเส้นทางให้ดี ปฏิบัติตามป้ายเตือน หากขับรถระยะทางไกลอาจเกิดความเมื่อยล้า ควรหยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ทั้งนี้ หากพบเห็นอุบัติเหตุระหว่างทาง ให้โทรขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 ทันที  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

error: Content is protected !!