fbpx
News update

กฎหมาย “เงินคริปโตฯ ฉบับแรกของไทย” เริ่มวันนี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการประกาศพระราชกําหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 ออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว โดยใจความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บภาษี จากเงินส่วนแบ่งของกําไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล

โดยผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการโอน (การเทรด) คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล เฉพาะส่วนที่เป็นเงินได้ เกินกว่าที่ลงทุน (กำไร) ให้คํานวณหักในอัตรา 15% ของเงินได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

ที่มากฏหมายคริปโตฯ

ทั้งนี้ความคืบหน้าสำหรับกฏหมาย คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล  ประกาศเข้าสู่ราชกิจจาจุเบกษาในวันที่ 13 พฤษภาคม  2561 และให้มีผลบังคับทันทีในวันที่ 14  พฤษภาคม  2561

เป็นความต่อเนื่อง หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้ เห็นชอบ ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรสำหรับการเก็บภาษีเงินได้จากเงินคริปโตและโทเคนดิจิทัล ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

error: Content is protected !!